این مطلب ۶۶۰ بار خوانده شده

ضدعفونی خیابان‌ها و معابر تربت جام

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﭙﺎه ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم گفت: خیابان ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﺳﺪاران و ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ و ﮔﻨﺪزداﯾﯽ شد.
فارسی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج مساجد و محلات،
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﭘﺎﺳﺪار اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺟﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﭙﺎه ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم گفت: ﺧﯿﺎبان ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮﺷﻬﺮﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم به منظور ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ دیشب توسط ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﭙﺎه، بسیجیان ﮔﺮدان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ (ع) و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺸﺎورزان، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ و ﮔﻨﺪزداﯾﯽ شد.
او ادامه داد: ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ هر ﮐﺲ ﻗﺪﻣﯽ در راه ﻧﺎﺑﻮدی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮدارد ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺴﻨﻪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻗﺪﻣﯽ در راه ﺷﯿﻮع آن ﺑﺮدارد ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد به منظور اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن ﻣﻨﻮﯾﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی، ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﭙﺎه ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ۱۲ ﺗﺮاﮐﺘﻮر سم ﭘﺎش ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺸﺎورزان ۱۸ ﻫﺰار ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﯾﻊ ضد عفونی ﮐﻨﻨﺪه، ۳۰ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی ﺑﺴﯿﺠﯽ، ۱۰ ﺳﻢ ﭘﺎش ﮐﻮﻟﯽ، ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم را ﮔﻨﺪزداﯾﯽ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﭙﺎه ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم گفت: ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ، ۱۰ ﻫﺰار ﺑﺮوﺷﻮر آﻣﺎده و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﺣﻮزه ﺷﻬﺮی درﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻮزﯾﻊ شد.

سرهنگ جوان افزود: در ﺑﺤﺚ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑه ﻫﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار، دادﺳﺘﺎن و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ تربت جام به منظور ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺳﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ در ﻗالب ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻣﻮزش، ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎت رواﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ شد.

او ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺗﻼش ﻫﺎی ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ودﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﯾﺸﻪ ﮐﻨﯽ و ﺷﮑﺴﺖ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ، ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ وﯾﺮوس اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎنند.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.